Đề xuất khung phân tích năng lực nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh tại các trường đại học

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 43-50
Tóm tắt: Như bất cứ loại hình hoạt động nào của con người, nghiên cứu khoa học đòi hỏi ở người thực hiện một trình độ năng lực nhất định để đảm bảo đạt kết quả tốt. Vận dụng mô hình nghiên cứu năng lực nói chung, kết hợp với việc phân tích tính chất và yêu cầu của hoạt động nghiên cứu khoa học, bài viết này đề xuất một khung phân tích năng lực nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh (NCS). Với chức năng đào tạo NCS - các nhà khoa học tương lai, các trường đại học có thể sử dụng khung phân tích này làm căn cứ xây dựng thước đo đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học, nhằm tuyển chọn những thí sinh phù hợp tham gia vào chương trình, cũng như có cơ sở để đổi mới và hoàn thiện nội dung đào tạo, nhằm nâng cao một cách hiệu quả năng lực nghiên cứu khoa học của các tiến sĩ khi ra trường.
Từ khóa: Khung phân tích, năng lực, nghiên cứu sinh
Tra cứu bài báo