Đổi mới nội dung các môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo học chế tín chỉ

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 38-42
Tóm tắt: Đổi mới chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế quốc dân đã được triển khai khá sớm so với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cách đây gần bốn năm. Chương trình này được đánh giá có tính hướng ngành cao, nội dung đào tạo phù hợp với chuyên ngành và do đó đã có những ảnh hưởng rõ nét tới nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ. Tuy nhiên, đi sâu xem xét từng môn học trong chương trình dưới giác độ quản lý, chúng ta chưa thật hài lòng về một số vấn đề như (1) Tính thực tiễn trong chương trình đào tạo chưa cao, chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tế; (2) vai trò của giáo viên trong việc hướng dẫn học viên. Bài viết dưới đây tổng quan lại quá trình đổi mới và hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trong 4 năm vừa qua, đồng thời nêu lên một số việc cần phải tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới để đảm bảo chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Tín chỉ, hướng ngành, thống nhất, khác biệt, chất lượng đào tạo
Tra cứu bài báo