Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tại Cục hải quan Đồng Tháp

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 81-88
Tóm tắt: Việt Nam hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế thì vai trò quản lý nhà nước về kinh tế trong lĩnh vực hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh phù hợp với chuẩn mực quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh kinh tế quốc gia. Kỹ thuật quản lý rủi ro hải quan là phương pháp quản lý hiện đại được hầu hết các quốc gia phát triển trên thế giới áp dụng. Qua hơn 8 năm áp dụng, công tác quản lý rủi ro đã giải quyết được bài toán về nguồn lực trước bối cảnh kép vừa tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, vừa đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia; Đóng góp lớn vào sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế, đầu tư, du lịch... Tuy nhiên, thực trạng phương thức quản lý rủi ro của hải quan hiện nay chưa đáp ứng trông đợi của xã hội. Việc nghiên cứu tìm ra các nhân tố tác động cản trở, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý rủi ro hải quan là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết, nó đóng góp tích cực vào sự thành công trong thực hiện chương trình cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2002-2015, tầm nhìn 2020 của Hải quan Đồng Tháp.
Từ khóa: Công nghệ thông tin, thủ tục hải quan, thông tin tình báo, rủi ro, quản lý rủi ro hải quan, xuất nhập khẩu
Tra cứu bài báo