Khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 63-68
Tóm tắt: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có một tầm quan trọng đặc biệt trong sự phát triển kinh tế xã hội và quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với sự gia tăng liên tục về số lượng và hoạt động ngày càng hiệu quả, các doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần quan trọng với sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như giải quyết các vấn đề khác của xã hội. Thực tế cho thấy, để phát triển và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn gặp vấn đề về vốn nói chung và tiếp cận vốn nói riêng. Nhiều doanh nghiệp bị phá sản và rất nhiều doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực bị phá sản. Vấn đề này đã trở thành một vấn đề lớn đe dọa nền kinh tế của nước ta, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bài viết nêu thực trạng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay; phân tích những khó khăn về vốn và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp này. Các biện pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được tác giả đề xuất ở cuối bài viết.
Từ khóa: Quản lý tài chính, tiếp cận vốn, khả năng tiếp cận vốn, vốn doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải pháp về vốn
Tra cứu bài báo