Một số trao đổi trong quy định của Luật Đất đai về giá đất và định giá đất

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 51-55
Tóm tắt: Luật đất đai 2003 qui định về giá đất và định giá đất theo giá thị trường, đã tạo ra một bước ngoặt làm tiền đề thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về kinh tế đối với đất đai trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, do chưa xác định được cơ chế định giá như thế nào là phù hợp với giá thị trường nên giá đất trở thành vấn đề nổi cộm và là nguyên nhân sâu xa làm nảy sinh khiếu kiện trong các quan hệ về đất đai. Những vấn đề cần đổi mới gồm: (1) Bỏ qui định về khung giá đất, thay vào đó là xây dựng các phương pháp định giá đất phù hợp với giá trị thị trường của đất đai thông qua đấu giá đất hoặc sử dụng các tổ chức định giá độc lập; (2) Thực hiện đăng ký giá trị đất đai và nộp thuế sử dụng đất theo tỷ lệ % giá trị đăng ký; (3) Điều tiết tập trung về Nhà nước phần giá trị gia tăng của đất đai tương đương phần chênh lệch giữa giá đất đăng ký hàng năm với giá giao dịch theo giá thị trường; (4) Quy định thống nhất Nhà nước xác định giá đất trong đền bù, giải phóng mặt bằng, xóa bỏ cơ chế chủ dự án tự thỏa thuận với người dân về giá đất trong đền bù giải phóng mặt bằng.
Từ khóa: Giá đất, định giá đất, giải phóng mặt bằng
Tra cứu bài báo