Sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu đối với vùng ven biển Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 107-116
Tóm tắt: Sự gia tăng các rủi ro từ biến đổi khí hậu đang là một trong những áp lực làm tăng khả năng bị tổn thương của những sinh kế dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại các cộng đồng ven biển. Do vậy, xây dựng các sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng ven biển là một nhu cấp cấp bách hiện nay trong bối cảnh khí hậu ngày càng biến đổi bất thường và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên sinh kế của người dân ven biển. Bài viết này tổng quan một số vấn đề lý luận về gắn kết khung sinh kế bền vững với biến đổi khí hậu, khả năng bị tổn thương và năng lực thích ứng của sinh kế ven biển trước tác động của biến đổi khí hậu và một số vấn đề thực tiễn về biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển ở Việt Nam.
Từ khóa: Khả năng bị tổn thương, sinh kế bền vững, biến đổi khí hậu, thích ứng, vùng ven biển
Tra cứu bài báo