Tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000 - 2011

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 69-74
Tóm tắt: Với quy mô và tốc độ tăng trưởng liên tục đạt được ở mức cao trong những năm qua, xuất khẩu hàng hóa được đánh giá là một trong những trụ cột của tăng trưởng kinh tế. Thông qua cách tiếp cận cả từ phía cung và phía cầu nhằm nhận diện tác động của xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế, bài viết chỉ ra rằng trong khi quy mô và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa đạt được những thành tích ngoạn mục thì đóng góp của chất lượng xuất khẩu hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế còn những hạn chế nhất định. Để đảm bảo xuất khẩu hàng hóa vẫn tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng trong những năm tới cần có sự dịch chuyển căn bản về mặt chất của xuất khẩu hàng hóa, hướng đến một cơ cấu xuất khẩu “tối ưu” thay vì “tối đa” như hiện nay.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu hàng hóa.
Tra cứu bài báo