Xây dựng các tiêu chí để phân tich tính bền vững của mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt dựa vào cộng đồng ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 101-106
Tóm tắt: Quản lý Chất thải rắn sinh hoạt (QLCTRSH) dựa vào cộng đồng đã hình thành ở Việt Nam trong khoảng 15 năm trở lại đây. Tuy bước đầu đã có một số thành công nhưng vẫn cần được đánh giá, phân tích một cách toàn diện theo các tiêu chí bền vững. Trên cơ sở một quy trình xây dựng tiêu chí phân tích được đề xuất gồm các bước: xác định mục tiêu, lựa chọn khung lý thuyết, xác định các khía cạnh và tiêu chí, các tác giả đề xuất một ma trận các tiêu chí theo 4 khía cạnh môi trường, kinh tế, xã hội và thể chế/quản lý, làm căn cứ cho việc phân tích các mô hình QLCTRSH dựa vào cộng đồng trên thực tế tại Việt Nam; từ đó đề xuất các giải pháp xây dựng và vận hành mô hình theo hướng bền vững.
Từ khóa: Chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải dựa vào cộng đồng, quản lý chất thải rắn đô thị bền vững
Tra cứu bài báo