Xây dựng chuẩn luận án tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh theo xu thế hội nhập

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2012, trang 19-26
Tóm tắt: Quan niệm về bản chất và sứ mệnh đào tạo Tiến sĩ trong lĩnh vực Kinh tế, Quản lý, Quản trị Kinh doanh ở nước ta còn hết sức khác nhau giữa các nhà khoa học và quản lý đào tạo. Vì vậy, xây dựng chuẩn mực chung cho các luận án Tiến sĩ là việc làm vừa có ý nghĩa thiết thực, vừa hết sức khó khăn. Bài viết này nêu lên hai luận điểm tiền đề cho việc xây dựng chuẩn mực luận án Tiến sĩ. Trước hết, luận án Tiến sĩ là một công trình khoa học, không phải một đề án quản lý. Đối tượng nghiên cứu của luận án là các quy luật, không phải những vấn đề quản lý mang tính thời điểm và “địa phương”. Thứ hai, định hướng đào tạo Tiến sĩ hàn lâm hay Tiến sĩ ứng dụng sẽ đặt ra các yêu cầu hay chuẩn mực khác nhau. Trên cơ sở hai tiền đề đó, bài viết đề xuất một số yêu cầu (hoặc chuẩn mực) chung theo từng phần của luận án. Đây là những yêu cầu giúp luận án Tiến sĩ tiếp cận gần hơn với thông lệ quốc tế.
Từ khóa: Luận án tiến sĩ, yêu cầu luận án
Tra cứu bài báo