Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu giáo dục từ xa tại Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 133-138
Tóm tắt: Tỷ lệ người dân tại Việt Nam, trong những năm gần đây lựa chọn học tập ở bậc đại học theo phương thức giáo dục từ xa cao một cách khác thường. Việc phát triển nhanh giáo dục từ xa sẽ tạo ra hiệu quả to lớn cả về kinh tế và xã hội. Trong nghiên cứu, tác giả nỗ lực nhằm nhận ra và kiểm chứng các nhân tố ảnh hưởng đến những lựa chọn theo đuổi giáo dục từ xa của người dân Việt Nam và chỉ ra tầm quan trọng của việc phân tích và kiểm chứng các đặc điểm của người dân và các yếu tố mang tính khích lệ trong một nỗ lực nhằm hiểu được, và nếu có thể, gây ảnh hưởng đến những xu hướng, hướng tới cầu giáo dục từ xa.
Từ khóa: Giáo dục Việt Nam, giáo dục từ xa, Việt Nam, hệ thống giáo dục
Tra cứu bài báo