Chính sách thuế, phí và chi tiêu công cho bảo vệ môi trường Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 11-16
Tóm tắt: Một trong các vấn đề đáng lo ngại của Thế giới và Việt Nam hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đe doạ trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai. Tất cả các quốc gia đều đang cố gắng tìm ra các giải pháp chính sách để hạn chế tác động xấu của ô nhiễm môi trường. Với mục tiêu ra soát và hoàn thiện chính sách thuế, phí và chi tiêu công cho bảo vệ môi trường theo cách tiếp cận nguyên lý kinh tế học, bài viết đã phân tích thực trạng hoạt động của Quĩ Bảo vệ Môi trường Việt Nam qua các năm, tìm ra các điểm bất cập trong chính sách thuế, phí và chi tiêu công cho bảo vệ môi trường và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách.
Từ khóa: Chính sách, thuế, phí, chi tiêu công, bảo vệ môi trường
Tra cứu bài báo