Chính sách thuế và chi tiêu công cho mục tiêu bảo vệ môi trường của một số nước trên thế giới và vận dụng vào Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 17-22
Tóm tắt: Chính sách vĩ mô có ảnh hưởng lớn đến mục tiêu bảo vệ môi trường. IMF cũng đã khẳng định chính sách vĩ mô có vai trò rất quan trọng trong việc răn đe hay né tránh được các mô hình tăng trưởng gây tác động xấu đến môi trường. Bài viết này nghiên cứu chính sách Thuế và Chi tiêu công cho mục tiêu bảo vệ môi truờng của một số nước trên thế giới nhằm cung cấp các tư liệu giúp cho cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam trong việc ban hành và hiệu chỉnh chính sách cho phù hợp.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường, chi tiêu công, Quỹ môi trường, phí, thuế môi trường, ưu đãi thuế đầu tư, Bộ Tài nguyên và môi trường
Tra cứu bài báo