Hoàn thiện công tác hoạch định chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2012- 2015

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 80-87
Tóm tắt: Bài nghiên cứu tập trung làm rõ bối cảnh hiện nay đối với công tác hoạch định chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam, đánh giá thực trạng hoạch định chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, trọng tâm là việc thực hiện và cụ thể các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, từ đó đưa ra mục tiêu và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Chính sách thương mại quốc tế, chính sách thương mại, thương mại, Chính sách thương mại của Việt Nam.
Tra cứu bài báo