Hoàn thiện hệ thống chính sách kiểm soát độc quyền kinh doanh trong tiến trình tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 55-62
Tóm tắt: Bài viết tổng hợp một cách khái quát cơ chế hình thành và hậu quả của độc quyền ở một số nước trên thế giới và Việt Nam. Những giải pháp và công cụ kiểm soát, điều tiết độc quyền cũng như kinh nghiệm của các nước trong quá trình thực hiện cạnh tranh hóa độc quyền. Còn ở Việt Nam, bài viết đưa ra và trả lời các câu hỏi: Tại sao độc quyền vẫn được “ưu đãi đặc biệt” và Nhà nước vẫn “trực tiếp quản lý và điều hành”, mặc dù hiệu quả kinh doanh không cao? Đó là do cơ chế, thể chế, do quan điểm do lịch sử để lại hay do lợi ích nào khác? Bên cạnh đó, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách vĩ mô, vi mô, những điều kiện để kiểm soát, điều tiết và chuyển dần sang thị trường cạnh tranh của các doanh nghiệp độc quyền Việt Nam.
Từ khóa: Độc quyền, chính sách kiểm soát, tái cấu trúc doanh nghiệp, Việt Nam
Tra cứu bài báo