Kiểm định “Bộ ba bất khả thi” ở Việt Nam và hàm ý cho lựa chọn chính sách trong ngắn và dài hạn

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 4-10
Tóm tắt: Trong lựa chọn chính sách vĩ mô, các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng luôn đối diện với “bộ ba bất khả thi”, theo đó, không thể đồng thời đạt được 3 mục tiêu ổn định tỷ giá, chính sách tiền tệ độc lập và tự do hóa tài khoản vốn. Trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu và trải nghiệm bất ổn vĩ mô kéo dài, Việt Nam đang hướng tới khuôn khổ chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu, từ đó, ràng buộc “bộ ba bất khả thi” khiến NHNN phải có lựa chọn cơ chế điều hành chính sách tỷ giá và kiểm soát tài khoản vốn phù hợp trong ngắn và dài hạn.
Từ khóa: Bộ ba bất khả thi, chính sách tỷ giá, chính sách tiền tệ, kiểm soát vốn, lạm phát mục tiêu
Tra cứu bài báo