Nhận diện những khó khăn thách thức của doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 40-47
Tóm tắt: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thực chất là quá trình di chuyển vốn và các nguồn lực vật chất khác của nhà đầu tư từ trong nước để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài nhằm hướng đến những mục tiêu nhất định. Đầu tư ra nước ngoài cũng có nghĩa là chấp nhận sự cạnh tranh quốc tế. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố từ bản thân doanh nghiệp; từ cơ chế, chính sách của nhà nước; và còn đứng trước nhiều rủi ro về kinh tế, chính trị- xã hội ở nước tiếp nhận đầu tư. Thời gian qua, hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội đất nước, đồng thời cũng bộc lộ một số hạn chế và đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Bài viết này nhằm mục đích nhận diện và phân tích những khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài từ đó làm rõ cơ sở thực tiễn của việc đề xuất những chính sách và giải pháp nhằm hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam.
Từ khóa: Dự án, đầu tư trực tiếp, ra nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam
Tra cứu bài báo