Phá vỡ rào cản cho sự phát triển khu vực tư nhân Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 63-69
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích thực trạng, tình hình phát triển cũng như đóng góp của khu vực tư nhân Việt Nam cùng với việc nhận diện các yếu tố rào cản nhằm xác định rõ tầm quan trọng của khu vực tư nhân trong nền kinh tế, trên cơ sở đó đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm phá dỡ những rào cản này cũng như thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển. Từ những kết quả phát hiện trong bài viết, tác giả gợi ý rằng Chính phủ cần nhận thức rõ tầm quan trọng và đặt khu vực tư nhân vào một vị trí tương xứng với tiềm năng cũng như những đóng góp của nó đối với phát triển kinh tế xã hội. Hơn nữa, Chính phủ cũng cần phải nỗ lực tháo gỡ những rào cản về mặt pháp lý và xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng hơn giữa các khu vực, tạo động lực cho sự phát triển khu vực tư nhân trong trung và dài hạn.
Từ khóa: Rào cản tăng trưởng, tăng trường kinh tế, khu vực tư nhân, Việt Nam.
Tra cứu bài báo