Phân tích hiệu quả kỹ thuật, năng suất nhân tố tổng hợp và khoảng cách trong công nghệ sản xuất giữa các vùng nông nghiệp Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 70-79
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích khoảng cách trong công nghệ sản xuất nông nghiệp, hiệu quả kỹ thuật và năng suất nhân tố tổng hợp của sáu vùng trong cả nước. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích đường biên sản xuất chung (meta-frontier) và chỉ số Malmquist TFP toàn cục (global Malmquist TFP index) do Oh và Lee phát triển (2010) cho số liệu sản xuất nông nghiệp cấp tỉnh ở Việt Nam trong giai đoạn 1990-2006. Kết quả phân tích thực nghiêm cho thấy: (a) Tiến bộ công nghệ là nguyên nhân chủ yếu của tăng trưởng năng suất nông nghiệp trong thời gian qua; (b) Tồn tại khoảng cách trong công nghệ sản xuất và đây là nguyên nhân chính cho sự khác biệt năng suất giữa các vùng nông nghiệp, Miền núi phía Bắc và Duyên hải miền Trung ngày càng tụt hậu trong công nghệ sản xuất; và (c) Các tỉnh phía Nam có khuynh hướng tập trung nhiều hơn vào đổi mới công nghệ sản xuất trong khi đó các tỉnh phía Bắc và duyên hải miền Trung tập trung nhiều hơn vào cải thiện hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.
Từ khóa: Năng suất nhân tố tổng hợp, chỉ số năng suất nhân tổ tổng hợp Malmquist toàn cục, hiệu quả kỹ thuật, cải tiến công nghệ, đường biên sản xuất chung, khoảng cách công nghệ.
Tra cứu bài báo