Phát triển giám sát và đánh giá tài chính các trường đại học công lập dựa trên kết quả

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 125-132
Tóm tắt: Quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế đang đặt sức ép lớn lên các trường đại học Việt Nam nói chung và các trường đại học công lập nói riêng trong nâng cao chất lượng đào tạo theo nhu cầu xã hội và đạt chuẩn quốc tế. Tự chủ tài chính, tính trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả cao trong huy động và sử dụng nguồn lực tài chính là một trong những yếu tố quyết định để các trường đại học công lập có thể đạt được những mục tiêu kể trên. Song hành, đổi mới quản lý nhà nước về tài chính các trường đại học công lập theo hướng tăng cường tự chủ cho các trường, phân bổ ngân sách dựa trên kết quả đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo coi là những nội dung quan trọng hàng đầu của đổi mới cơ chế quản lý tài chính giáo dục đại học. Những điều trên đòi hỏi phải xây dựng được hệ thống giám sát và đánh giá tài chính các trường đại học công lập dựa trên kết quả có hiệu lực, trở thành công cụ mạnh mẽ cho quản lý nhà nước về tài chính các trường đại học công lập. Bài viết này khẳng định sự cần thiết phải phát triển hệ thống giám sát và đánh giá tài chính các trường đại học công lập dựa trên kết quả, phân tích thực trạng giám sát và đánh giá tài chính các trường đại học công lập hiện nay và kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển hệ thống giám sát và đánh giá tài chính các trường đại học công lập dựa trên kết quả.
Từ khóa: Đại học công lập (ĐHCL), tài chính ĐHCL, giám sát và đánh giá (M&E), giám sát và đánh giá dựa trên kết quả (RBM&E), quản lý nhà nước về tài chính trường ĐHCL
Tra cứu bài báo