Quan hệ thương mại Việt Nam và 19 đối tác chính- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng và khuyến nghị chính sách

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 88-92
Tóm tắt: Trong giai đoạn 1990-2010, Việt Nam luôn nhập siêu với 19 đối tác chính, đặc biệt 4 năm 2007-2010, sau khi gia nhập WTO, tổng mức thâm hụt thương mại của Việt Nam với 19 quốc gia cao hơn mức thâm hụt thương mại của cả nước. Điều này cho thấy, phân tích quan hệ thương mại của Việt Nam với các đối tác chính này có thể mang lại nhiều ý nghĩa trong việc đánh giá nguyên nhân nhập siêu của nền kinh tế và từ đó có những khuyến nghị chính sách thuyết phục để kiểm soát tình trạng nhập siêu hiện nay. Bài viết sẽ phân tích các nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng nhập siêu của Việt Nam với nhóm 19 nước đối tác thông qua mô hình lực hấp dẫn, và đề xuất một số thảo luận chính sách.
Từ khóa: Xuất khẩu, nhập khẩu, nhập siêu, mô hình lực hâp dẫn
Tra cứu bài báo