Tính hợp lý của chính sách hạ lãi suất nhanh và mạnh

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 23-28
Tóm tắt: Bài viết này sẽ phân tích những kênh tác động của chính sách tiền tệ. Trên cơ sở đó, tác giả sẽ phân tích hiệu quả của chính sách nới lỏng tiền tệ mà Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang thực hiện kể từ đầu Quý hai năm 2012 tới nay. Theo quan điểm tác giả, việc hạ lãi suất quá nhanh và mạnh như thời gian qua không có lợi cho nền kinh tế, đặc biệt là xét trong dài hạn. Vấn đề nằm ở cấu trúc nền kinh tế và phân bổ nguồn vốn hơn là tổng khối lượng nguồn vốn nền kinh tế. Chính vì vậy, nhà nước nên tập trung vào việc cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng thương mại theo hướng minh bạch, thúc đẩy cạnh tranh, và tăng tính hiệu quả.
Từ khóa: Hạ lãi suất, chính sách tiền tệ, nới lỏng tiền tệ, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp nhà nước
Tra cứu bài báo