Vai trò của FDI trong ngành công nghiệp chế tác ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 9 năm 2012, trang 48-54
Tóm tắt: Trong thời gian qua, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có vai trò rất quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam nói chung và sự phát triển các ngành công nghiệp ở Việt Nam nói riêng. Đặc biệt phải kể đến vai trò rất lớn của FDI đối với sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong các ngành công nghiệp chế tác ở Việt Nam. Dựa trên việc thu thập và xử lý các số liệu thống kê liên quan tới FDI từ các năm đầu thập niên 1990 cho đến nay, nghiên cứu dưới đây tập trung vào phân tích tình hình thu hút, sử dụng và đóng góp của FDI trong ngành công nghiệp chế tác ở Việt Nam để đánh giá rõ vai trò của FDI đối với sự phát triển của ngành công nghiệp này. Thông qua đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI trong ngành công nghiệp chế tác ở Việt Nam.
Từ khóa: Công nghiệp chế tác, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gía trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN), kim ngạch xuất nhập khẩu (KNXNK).
Tra cứu bài báo