Ảnh hưởng của mức độ đa dạng hóa đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 132-140
Tóm tắt:
Bài viết nhằm phân tích ảnh hưởng của mức độ đa dạng hóa đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn 2010- 2014. Các biến độc lập sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm đa dạng hóa không liên quan, đa dạng hóa liên quan; biến phụ thuộc là hiệu quả kinh doanh được đo bằng ROA, ROE. Kết quả hồi quy cho thấy mức độ đa dạng hóa không liên quan ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh, trong khi mức độ đa dạng hóa liên quan ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh.
Từ khóa: Đa dạng hóa liên quan, Đa dạng hóa không liên quan, Hiệu quả kinh doanh.
Tra cứu bài báo