Bảo đảm hội nhập quốc tế về kinh tế của Việt Nam chủ động, tích cực và hiệu quả

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 9-16
Tóm tắt:
Thực hiện đường lối đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc năm 1986, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trên con đường hội nhập quốc tế, đặc biệt lĩnh vực kinh tế. Việt Nam đã phát triển quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký kết hơn 90 hiệp định thương mại song phương, 12 hiệp định thương mại đa phương, gần 60 hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Việt Nam đã thiết lập quan hệ với hầu hết các đối tác thương mại lớn trên thế giới. Độ mở cửa nền kinh tế đã đạt được ở mức cao. Tuy nhiên sự chủ động, tích cực và hiệu quả của hội nhập quốc tế về kinh tế, nhất là lĩnh vực thương mại đang đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết cả tầm vĩ mô và vi mô. Bài viết tổng kết những thành tựu, hạn chế và đề xuất giải pháp bảo đảm hội nhập quốc tế về kinh tế của Việt Nam chủ động, tích cực và hiệu quả.
Từ khóa: Bảo đảm hội nhập chủ động, hội nhập quốc tế hiệu quả.
Tra cứu bài báo