Mạng sản xuất toàn cầu của ngành dệt may và sự tham gia của Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 71-78
Tóm tắt:
Mạng sản xuất dệt may là mạng sản xuất khổng lồ có độ phân tán lớn trên toàn cầu. Hiện nay, mạng sản xuất dệt may đang có xu hướng dịch chuyển sang châu Á và đặc biệt phát triển mạnh mẽ ở khu vực Đông Á. Việt Nam là một trong những quốc gia có kim ngạch xuất khẩu dệt may lớn trên thế giới đang bắt đầu từng bước tham gia vào mạng sản xuất dệt may toàn cầu. Tuy nhiên cho tới nay, việc tham gia của Việt Nam trong mạng sản xuất này mới chỉ được đánh giá ở một số khâu giản đơn và còn nhiều hạn chế. Bài viết đưa ra những hiểu biết nền tảng về mạng sản xuất dệt may toàn cầu, đánh giá sự tham gia của Việt Nam vào mạng sản xuất này. Đồng thời, bài viết cũng phân tích một số yếu tố tác động đến sự tham gia của Việt Nam vào mạng sản xuất dệt may toàn cầu, từ đó kiến nghị giải pháp nâng cao mức độ tham gia của Việt Nam trong mạng sản xuất dệt may toàn cầu.
Từ khóa: Dệt may, mạng sản xuất toàn cầu, tham gia của Việt Nam.
Tra cứu bài báo