Phát triển các trung tâm logicstics ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 103-108
Tóm tắt:
Dịch vụ logistics ở nước ta lần đầu tiên được quy định trong Luật Thương mại năm 2005 và đến năm 2015, Quyết định số 1012/QĐ-TTg(03/07/2015) về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 mới được ban hành. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển ngành logistics mà chỉ dựa vào những quy định về phát triển trung tâm logistics tại Quyết định số 1012/QĐ - TTg làm cơ sở ban đầu cho sự phát triển của ngành logistics ở nước ta trong hội nhập và phát triển. Bài viết này, đề cập một số vấn đề phát triển trung tâm logistics, như là một mô hình quan trọng thực hiện hiệu quả hình thức liên kết kinh tế ở nước ta.
Từ khóa: Logistics, hệ thống logistics, trung tâm logistics, kết nối liên hoàn phương tiện vận tải, gom hàng, lưu giữ hàng, đường gom.
Tra cứu bài báo