Phát triển logicstics thành phố trên địa bàn thủ đô Hà Nội

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 141-147
Tóm tắt:
Theo Quy hoạch và chiến lược phát triển của Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội có nhiều cơ hội và sự lựa chọn trong phát triển logistics thành phố. Tuy nhiên, hiện nay trong các quy hoạch và chiến lược phát triển của Thủ đô cũng như của các ngành thiếu “chất kết dính logistics”, chưa có các yêu cầu và nội dung phát triển logistics thành phố, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng logistics thiếu các trung tâm logistics để kết nối các loại phương tiện vận tải nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối, lưu thông hàng hóa trên địa bàn. Trong phạm vi bài này, xin đề cập một số vấn đề về logistics thành phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và giải pháp phát triển trong thời gian tới.
Từ khóa: Logistics thành phố, cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải, môi trường đô thị.
Tra cứu bài báo