Quan điểm và giải pháp đột phá về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh mới

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 2-8
Tóm tắt:
Hội nhập kinh tế quốc tế đưa lại cho mỗi quốc gia những cơ hội và thách thức không giống nhau. Điều đó tùy thuộc vào tiềm năng và khả năng tận dụng của mỗi quốc gia. Thực tiễn thế giới đã chứng minh không có quốc gia nào luôn luôn thất bại, thua thiệt trong hội nhập. Nếu quốc gia tích cực cải cách và năng động thì cơ hội luôn nhiều hơn thách thức. Chính việc tận dụng có hiệu quả các cơ hội do hội nhập mang lại đã tạo đà và động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia trong phân công lao động và hợp tác quốc tế.
Từ khóa: Hội nhập kinh tế quốc tế; hạn chế, bất cập; quan điểm; giải pháp đột phá.
Tra cứu bài báo