Rủi ro và các chiến lược giảm thiểu rủi ro của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 116-123
Tóm tắt:
Để quản trị rủi ro thực sự hiệu quả, các nhà đầu tư (NĐT) cần phải phân biệt hai khái niệm nguy cơ rủi ro và rủi ro. Trong thực tiễn quản trị nếu để nguy cơ rủi ro (NCRR) xảy ra và gây tổn thất rồi doanh nghiệp mới biết hoặc mới lo xử lý thì sẽ không tránh được rủi ro và cũng khó hạn chế được mức độ rủi ro. Vì thế, các doanh nghiệp cần phải tiến hành quản trị rủi ro một cách thường xuyên trong quá trình kinh doanh tại nước ngoài. Bài viết này tập trung phân biệt rõ hai khái niệm nguy cơ rủi ro và rủi ro, tổng kết thực trạng các rủi ro chính mà các nhà đầu tư nước ngoài gặp phải ở Việt Nam và các chiến lược ứng phó của các doanh nghiệp FDI trước các nguy cơ rủi ro. Từ đó, bài viết cũng rút ra kết luận về các loại rủi ro hay xảy ra ở Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài thường chọn chiến lược nào để ứng phó với các rủi ro đó.
Từ khóa: Chiến lược ứng phó với các rủi ro, doanh nghiệp FDI, nguy cơ rủi ro, rủi ro.
Tra cứu bài báo