Sự hài lòng của khách du lịch quốc tế đến Hà Nội

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 162-168
Tóm tắt:
Bài viết này nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch quốc tế đến Hà Nội. Tác giả đã kết hợp giữa phương pháp khảo sát, phương pháp thống kê mô tả và thống kê so sánh để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế đến Hà Nội dựa trên 8 nhóm tiêu chí, bao gồm: cơ sở vật chất, sự an toàn, sự hấp dẫn, năng lực phục vụ, văn hóa, ẩm thực, môi trường, giá cả hàng hóa. Kết quả khảo sát trên 100 khách du lịch quốc tế đến Hà Nội cho thấy các du khách quốc tế hài lòng với hầu hết các tiêu chí ở trên. Tuy nhiên, vẫn còn tiêu chí mà khách du lịch quốc tế thể hiện sự chưa hài lòng. Vì vậy, để đảm bảo sự hài lòng của du khách, trong thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục củng cố, phát triển và hoàn thiện thêm các yếu tố nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách du lịch quốc tế.
Từ khóa: Khách du lịch quốc tế, sự hài lòng, Hà Nội, dịch vụ.
Tra cứu bài báo