Tác động của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đến môi trường hoạt động thương mại Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 24-31
Tóm tắt:
Bằng việc phân tích khái quát đặc điểm môi trường hoạt động thương mại Việt Nam hiện nay và môi trường hoạt động thương mại được thiết kế tạo dựng mang tính định chuẩn cho hợp tác kinh tế và thương mại khu vực của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), bài viết chỉ ra một trong những giá trị cao và lợi ích thực mà TPP mang lại cho Việt Nam là: TPP tạo ra xung lực đổi mới; định hướng nội dung, giải pháp hoàn thiện và cung cấp động lực, năng lượng cho đổi mới, hoàn thiện môi trường hoạt động thương mại theo hướng hiện đại của Việt Nam.
Từ khóa: Hiệp định thương mại, môi trường hoạt động thương mại, TPP, tác động của TPP.
Tra cứu bài báo