Tác động của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với thương mại điện tử tại Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 32-39
Tóm tắt:
Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hiệp định thương mại thế hệ mới nên việc cam kết và thực thi sẽ gây không ít khó khăn cho Việt Nam khi chưa có các chuẩn bị kỹ lưỡng. Thương mại điện tử tại Việt Nam lại là lĩnh vực mới nhưng phát triển nhanh và mạnh với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 30%/năm. Hình thức này ngày càng thay thế các hình thức kinh doanh khác vì vậy nghiên cứu về thực trạng thương mại điện tử Việt Nam như sản phẩm số, chứng thực điện tử, các cam kết của Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương và tác động đến lĩnh vực thương mại điện tử Việt Nam là cần thiết. Bài viết tập trung vào phân tích thực trạng thương mại điện tử Việt Nam, các cam kết của Việt Nam theo Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương đối với thương mại điện tử và phân tích các tác động nhằm đưa ra các giải pháp tận dụng các cơ hội và hạn chế các tác động tiêu cực của Hiệp định TPP tới thương mại điện tử Việt Nam.
Từ khóa: Cam kết TPP, Chứng thực điện tử, Sản phẩm số, Thương mại điện tử.
Tra cứu bài báo