Thu hút FDI vào lĩnh vực dệt may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 155-161
Tóm tắt:
Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian tới, khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), lĩnh vực dệt may có nhiều cơ hội cũng như thách thức trong thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Bài viết được thực hiện nhằm đánh giá hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dệt may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo các tiêu chí về số lượng, quy mô dự án đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, đối tác, địa bàn đầu tư... Kết quả phân tích cho thấy quy mô các dự án còn nhỏ, đối tác chủ yếu là các nhà đầu tư truyền thống, trình độ công nghệ các dự án thấp, vấn đề ô nhiễm môi trường đối với các dự án đầu tư diễn ra nghiêm trọng. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dệt may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Từ khóa: Dệt may, đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, Hưng Yên.
Tra cứu bài báo