Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Hà Nội trong bối cảnh hội nhập sâu rộng

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 148-154
Tóm tắt:
Bài viết tập trung phân tích thực trạng xuất khẩu hàng hóa của Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015. Kết quả cho thấy xuất khẩu hàng hóa của Hà Nội đã đạt những thành tựu về kim ngạch xuất khẩu, về chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu, giữ vững được thị trường xuất khẩu và chất lượng hàng hóa xuất khẩu đã được nâng lên. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chưa ổn định, giá trị gia tăng trong hoạt động xuất khẩu chưa cao, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu còn thấp. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách, hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, ngành hàng và doanh nghiệp xuất khẩu.
Từ khóa: Hội nhập kinh tế, xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu, mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu, Hà Nội.
Tra cứu bài báo