Định hướng tiến trình nghiệp vụ- Cách tiếp cận chung chệ thống thông tin và hoạt động nghiệp vụo phát triển h

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2014, tr. 18-27
Tóm tắt: Thách thức đối với các dự án hệ thống thông tin không phải chỉ ở khía cạnh công nghệ, mà còn phụ thuộc vào việc hiểu chính xác bài toán nghiệp vụ. Tuy nhiên, người làm công nghệ và người làm nghiệp vụ thường khó có tiếng nói chung do sự khác biệt về cách tiếp cận, ngôn ngữ và mục tiêu giữa các lĩnh vực. Bên cạnh đó, các dự án hệ thống thông tin được hoàn thành trong một thời hạn xác định, tuy nhiên sản phẩm của dự án lại được sử dụng trong thời gian dài sau đó. Tính chặt chẽ, ổn định của các hệ thống thông tin và nhu cầu thay đổi thường xuyên của hoạt động nghiệp vụ là những mâu thuẫn khó giải quyết. Những vấn đề trên hình thành một khoảng trống giữa công nghệ và nghiệp vụ. Đã đến lúc cần có một cách tiếp cận chung để giải quyết những vấn đề này. Bài báo làm rõ những vấn đề trên và trình bày cách tiếp cận theo định hướng tiến trình nghiệp vụ nhằm dung hoà sự khác biệt giữa hoạt động nghiệp vụ và phát triển hệ thống thông tin.
Từ khóa: Định hướng tiến trình nghiệp vụ, Quản lý tiến trình nghiệp vụ, Phát triển hệ thống thông tin
Tra cứu bài báo