Dữ liệu lớn và vai trò của nó trong giáo dục đại học

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2014, tr. 36-43
Tóm tắt: Dữ liệu lớn (Big Data), một trong ba lĩnh vực của công nghệ thông tin được cho là đang và sẽ có ảnh hưởng khắp mọi nơi (hai lĩnh vực còn lại là thiết bị thông minh - Smart Device, điện toán đám mây - Cloud Computing). Theo một nghiên cứu của Nhật Bản về thị trường châu Á, các công ty có thể tăng thu nhập từ 25% tới 65% bằng việc dùng Big Data và họ cũng dự đoán thị trường tiềm năng của dữ liệu lớn có thể đạt tới 250 tỷ USD vào năm 2020 (Vu, 2014). Mọi khía cạnh trong đời sống chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng bởi dữ liệu lớn. Vậy dữ liệu lớn có vai trò gì trong lĩnh vực giáo dục đại học? Bài viết phân tích vai trò của dữ liệu lớn trong giáo dục đại học và đề xuất một số khuyến nghị nhằm ứng dụng và khai thác dữ liệu lớn trong các tổ chức giáo dục đại học ở Việt Nam.
Từ khóa: Dữ liệu lớn, Vai trò, Giáo dục đại học
Tra cứu bài báo