Hoàn thiện ứng dụng tin học trong công tác kế toán tại doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2014, tr. 52-58
Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng gia tăng, việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán đã trở thành phổ biến. Tin học hóa kế toán không chỉ giải quyết vấn đề xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận lợi mà còn làm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán. Bài viết tập trung vào nghiên cứu và tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng tin học trong công tác kế toán tại doanh nghiệp xây dựng Việt Nam. Kết quả phân tích định lượng thông qua 122 phiếu khảo sát cho thấy doanh nghiệp xây dựng cần thiết phải chuẩn hóa dữ liệu và lựa chọn cài đặt phần mềm trong việc hỗ trợ các thao tác kế toán hoặc triển khai hệ thống thông tin kế toán nhằm đáp ứng mọi nhu cầu quản lý tài chính của doanh nghiệp.
Từ khóa: Doanh nghiệp xây dựng, hệ thống thông tin kế toán, phần mềm kế toán.
Tra cứu bài báo