“Kiến trúc hướng dịch vụ- lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay”

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2014, tr. 59-67
Tóm tắt: Mục đích của bài báo là đề xuất một giải pháp công nghệ cho việc xây dựng hệ thống thông tin có được các đặc trưng mà doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay đang trông đợi. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, phân tích, tổng hợp, đánh giá môi trường công nghệ và thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hiện nay. Đối chiếu kết quả đó với các đặc điểm công nghệ, lợi ích kinh doanh của kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture - SOA) để rút ra sự phù hợp mà kiến trúc hướng dịch vụ có thể mang lại cho khối doanh nghiệp này. Giải pháp đề xuất hoàn toàn thích hợp cho cả hai phía: các đơn vị phát triển và triển khai giải pháp công nghệ, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, người tiếp nhận và sử dụng chúng.
Từ khóa: Dịch vụ Web, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống thông tin, hệ thống thông tin tích hợp, kiến trúc hướng dịch vụ.
Tra cứu bài báo