Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp nhỏ chuyên bán buôn dược phẩm

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2014, tr. 28-35
Tóm tắt: Trong bài viết này, hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin ở một vài doanh nghiệp nhỏ chuyên bán buôn dược phẩm được mô tả vắn tắt. Đây là những doanh nghiệp điển hình trong số rất nhiều doanh nghiệp nhỏ kinh doanh dược phẩm ở Việt Nam chưa thực sự ứng dụng công nghệ thông tin. Bài viết này xác định những trở ngại đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin ở loại hình doanh nghiệp nêu trên, sau đó đề ra một số giải pháp nhằm vượt qua các rào cản trên con đường đưa doanh nghiệp đến với các thành tựu mới đây của công nghệ thông tin. Trong số các giải pháp có một phần mềm quản lý bán buôn do tác giả biên soạn.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ; dược phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin; giải pháp; phần mềm quản lý bán buôn
Tra cứu bài báo