Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2014, tr. 88-94
Tóm tắt: Trong những năm qua, đầu tư công (đầu tư của khu vực nhà nước) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút được các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư công của Tỉnh còn thấp, vốn đầu tư công chưa đáp ứng đủ như cầu đầu tư trên địa bàn Tỉnh, tình trạng thất thoát lãng phí vẫn còn diễn ra,… Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 theo hướng bền vững. Bài viết nghiên cứu thực trạng đầu tư công tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006 – 2014 và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.
Từ khóa: đầu tư, đầu tư công, đầu tư của khu vực nhà nước, kinh tế - xã hội
Tra cứu bài báo