Nghiên cứu định hướng đào tạo chuyên ngành thương mại điện tử tại trường đại học Kinh tế quốc dân

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2014, tr. 44-51
Tóm tắt: Trong nền kinh tế số và toàn cầu hóa, thương mại điện tử được coi là xu thế phát triển tất yếu, là sự lựa chọn thông minh cho các doanh nghiệp để hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các trường đại học và cao đẳng đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực thương mại điện tử trong tương lai của Việt Nam. Bài viết sau đây nghiên cứu về triển vọng nghề nghiệp và nhu cầu nguồn nhân lực thương mại điện tử theo tinh thần Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020 của Chính phủ, trên cơ sở đó đưa ra đề xuất mang tính định hướng về đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý với mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo mang bản sắc của trường đại học Kinh tế Quốc dân. Nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao khả năng hiện thực hóa đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử.
Từ khóa: E-Business, E-Commerce, Internet, kinh doanh điện tử, thương mại điện tử, đào tạo
Tra cứu bài báo