Những thách thức đối với công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2014, tr. 81-87
Tóm tắt: Bài viết này đề xuất 6 vấn đề có tính thách thức đối với công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam, đó là việc thực hiện chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô chưa kịp thời; công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô phát triển chậm; thị trường còn chưa phát triển mạnh; thực hiện các chỉ tiêu của quy hoạch đều không đạt; thiếu sự liên kết giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với doanh nghiệp FDI; chính sách tính thuế nhập khẩu còn cao đối với các sản phẩm linh kiện rời theo hướng khuyến khích nội địa hóa. Trên cơ sở khái quát công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam, bài viết đã đưa ra 4 nguyên nhân, và 4 nhóm giải pháp để tạo những “cú hích” thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam phát triển.
Từ khóa: ô tô, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô, sản xuất ô tô, hỗ trợ ô tô, hỗ trợ sản xuất, thách thức của công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô.
Tra cứu bài báo