Phân biệt giữa quản trị thông tin và quản trị tri thức

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2014, tr. 11-17
Tóm tắt: Quản trị thông tin (Information Management – IM) và quản trị tri thức (Knowledge Management – KM) đều đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một tổ chức. Tuy nhiên, trên thực tế, sự phân biệt giữa các lĩnh vực này chưa thật được rõ ràng. Bằng việc tổng hợp và phân tích các tài liệu, nghiên cứu liên quan, bài viết này sẽ không chỉ làm nổi bật những điểm khác biệt giữa hai lĩnh vực nói trên dưới nhiều góc độ khác nhau, mà còn cho thấy có mối liên hệ khăng khít giữa quản trị thông tin và quản trị tri thức. Cuối cùng là kết luận và một số khuyến nghị trong việc triển khai mô hình quản trị tri thức đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh của nền kinh tế chuyển đổi như ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Quản trị thông tin, quản trị tri thức, thông tin, tri thức.
Tra cứu bài báo