Sử dụng hệ thống bảng điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược- Ứng dụng tại công ty cổ phần tập đoàn Hải Thạch

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 11 năm 2014, tr. 68-80
Tóm tắt: Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn đánh giá kết quả thực thi chiến lược thông qua các chỉ số tài chính và thiếu tính liên kết giữa chiến lược và mục tiêu chung của toàn công ty. Điều này dẫn đến sự thất bại trong thực thi chiến lược của nhiều doanh nghiệp. Thông qua các mục tiêu và hệ thống thước đo tài chính và phi tài chính qua bốn phương diện: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập - phát triển, Bảng điểm cân bằng sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá thành quả triển khai thực thi chiến lược một cách đầy đủ, bao quát và dài hạn hơn. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, các công ty nói chung và CTCP Tập đoàn Hải Thạch nói riêng để nâng cao sức mạnh cạnh tranh và phát triển bền vững cần phải xây dựng một chiến lược phát triển tốt. Bài viết đề cập đến việc xây dựng một hệ thống Bảng điểm cân bằng ứng dụng trong công tác triển khai thực thi chiến lược của Công ty.
Từ khóa: Chỉ số đo lường hiệu suất (KPI), bảng điểm cân bằng (BSC), thực thi chiến lược.
Tra cứu bài báo