ài học kinh nghiệm cho Việt Nam về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới nhìn từ thành công của một số quốc gia trên thế giới

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 92-98
Tóm tắt: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung quan trọng được quan tâm thực hiện trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, qua hơn năm năm thực hiện, cơ cấu kinh tế nông thôn tuy có dịch chuyển nhưng còn chậm và chưa thực sự phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Trong khi đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện khá thành công quá trình chuyển dịch cơ cấu này. Học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác là cần thiết nhằm lựa chọn hướng đi, cách làm phù hợp cho sự phát triển của nông thôn nói chung và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nói riêng. Vì vậy, bài viết tập trung vào việc xem xét kinh nghiệm của các nước từ việc xây dựng cơ chế chính sách, huy động nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ người lao động, tạo dựng khoa học công nghệ… để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
Từ khóa: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu kinh tế nông thôn, nông thôn mới
Tra cứu bài báo