Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến theo nhóm: Trường hợp trang hotdeal.vn

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 76-84
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến theo nhóm của khách hàng đối với trang hotdeal.vn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đã thực hiện khảo sát và thu được 241 trả lời hợp lệ. Qua phân tích định lượng với kiểm định thang đo, phân tích hồi quy, kiểm định T-Test, One-Way ANOVA và Kruskal-Wallis, nghiên cứu đã xác định được năm yếu tố ảnh hưởng (xếp theo thứ tự quan trọng giảm dần) là kinh nghiệm mua hàng trực tuyến, niềm tin, giá cả cảm nhận, nhận thức sự thuận tiện và ảnh hưởng xã hội. Ngoài ra, nghiên cứu cũng xác định nhóm khách hàng lớn hơn 35 tuổi, người buôn bán, nội trợ và nhân viên kỹ thuật là những nhóm có xu hướng mua hàng trực tuyến theo nhóm qua trang hotdeal.vn nhiều hơn. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có sự khác biệt với các nghiên cứu trước đây về mua hàng trực tuyến theo nhóm tại Việt Nam và Đài Loan.
Từ khóa: Mua hàng trực tuyến, mua hàng theo nhóm, ý định mua, hành vi mua.
Tra cứu bài báo