Các yếu tố tác động đến hoạt động đổi mới, cải tiến của doanh nghiệp công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 133-140
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích các yếu tố tác động đến đổi mới và cải tiến của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được thực hiện theo cách tiếp cận DPM (Dynamic Probit Model) với phương pháp ước lượng MSL (Maximum Simulated Likelihood) cho bộ dữ liệu bảng được truy xuất từ các cuộc điều tra doanh nghiệp giai đoạn 2007– 2013 của Tổng cục Thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô doanh nghiệp, tình trạng sở hữu nước ngoài và nguồn nhân lực có ảnh hưởng đến xác suất tiến hành đổi mới, cải tiến của doanh nghiệp công nghiệp điện tử thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, trong thời gian tới các doanh nghiệp trong ngành này cần thiết phải củng cố và tăng cường qui mô, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thu hút đầu tư nước ngoài để tạo điều kiện tiến hành đổi mới, cải tiến nhằm phát triển ổn định, bền vững.
Từ khóa: Dynamic Random Effects Probit, đổi mới, cải tiến.
Tra cứu bài báo