Cảm nhận của du khách quốc tế về thủ đô Hà Nội- Tác động điều tiết của tuổi, giới tính, quốc tịch

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 109-117
Tóm tắt: Nhận biết các yếu tố tác động đến hài lòng của du khách rất có ý nghĩa đối với công tác quản lý và marketing địa danh du lịch. Các nghiên cứu về hài lòng của du khách chủ yếu nghiên cứu cho toàn bộ thị trường mà chưa phân tích khác biệt giữa các phân đoạn thị trường về tầm quan trọng của các thuộc tính của địa danh du lịch. Nghiên cứu này được tiến hành để bổ sung vào thiếu sót đó. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tuổi, giới tính, quốc tịch có tác động điều tiết mối quan hệ thuộc tính- hài lòng. Nghiên cứu cũng đưa ra một số hàm ý về lý thyết và quản lý.
Từ khóa: Cảm nhận, hài lòng, du khách quốc tế, tác động điều tiết, thủ đô Hà Nội.
Tra cứu bài báo