Chia sẻ chi phí và định giá dịch vụ thoát nước tại các đô thị Việt Nam

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 51-57
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu các phương pháp định giá dịch vụ thoát nước đô thị, trên cơ sở đó đánh giá các cơ chế định phí/giá dịch vụ thoát nước của Việt Nam và tác động của chúng lên chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị. Bài báo đã chỉ ra rằng, cơ chế định giá/phí thoát nước ở hầu hết các đô thị Việt Nam chưa dựa trên giá thành, còn ở mức rất thấp, nặng tính bao cấp của Ngân sách Nhà nước. Kết quả là doanh thu từ phí/giá thoát nước không đủ đáp ứng đủ nhu cầu chi cho vận hành, bảo dưỡng, chưa có tác dụng điều chỉnh hành vi của người dân đối với vấn đề xả thải. Hệ thống thoát nước xuống cấp, tình trạng ô nhiễm nguồn nước vẫn là vấn đề đáng báo động.
Từ khóa: Chia sẻ chi phí, Dịch vụ thoát nước, định giá dịch vụ thoát nước
Tra cứu bài báo