Giá trị hợp lý- Cơ sở đo lường giá trị trong hoạt động báo cáo tài chính

Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 43-50
Tóm tắt: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 13 (IFRS 13) – Đo lường giá trị hợp lý – được Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB) ban hành tháng 5 năm 2011, có hiệu lực kể từ tháng 1 năm 2013. Sự ra đời của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 13 khẳng định xu thế không thể đảo ngược trong việc dần thay thế cơ sở đo lường giá gốc trong hoạt động báo cáo tài chính. Bài viết này tập trung vào việc hệ thống hóa lý luận liên quan tới cơ sở đo lường giá trị trong hoạt động báo cáo tài chính, đánh giá sự phù hợp của cơ sở đo lường giá trị hợp lý trong hoạt động báo cáo tài chính, và rút ra một số bài học trong thực hành kế toán tại Việt Nam.
Từ khóa: Giá trị hợp lý; hoạt động báo cáo tài chính; đo lường giá trị; thông tin tài chính hữu ích
Tra cứu bài báo